เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13จำกัด   ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  ร.ต.ท.บุญลือ ช่อเหมือน สังกัด  ร้อย ตชด.134 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13  จำกัด  ณ วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบเงิน สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต 50,000 บาท และเป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน 600,000 บาท แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต