เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๖๒ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ต.สุราษ พินสุบิน