เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธาน สอ.ตชด.13 จำกัด จัดประชุมพบปะสังสรรค์สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการบำนาญ ตชด.13 จำกัด เพื่อรวบรวมสมาชิกให้เพิ่มขึ้น  ให้การช่วยเหลือระบบสวัสดิการ และเป็นศูนย์กระจายข่าวสารให้กับสมาชิกให้รับทราบอย่างทั่วถึง